Youtubeklipp

(1/1)

andm31:
http://www.youtube.com/watch?v=hRS5UewWxmo
Nikkaluokta.

http://www.youtube.com/watch?v=McywBJkYbdA
EC135 @ Gustavsbergs heliport.

http://www.youtube.com/watch?v=9EDKlKyozUU
HKP15 landning på skepp i Östersjön.

http://www.youtube.com/watch?v=G7h_vVH_tSQ
Lufthansaklipp, 735 och MD11.

Navigation

Up one level